ARTIKEL 1: Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

  • Loods 37 alsmede de activiteiten die onder de naam Loods 37 worden aangeboden.
  • Loods 37 pas: toegangspas voor de Loods 37 vestiging.
  • Loods 37 vestiging: de fysieke locatie waar Loods 37 wordt aangeboden.
  • Lid: natuurlijk persoon, welke als een Lid, deelneemt aan activiteiten bij Loods 37.
  • Gastheer/vrouw: degene die zorg draagt voor het beheer van een Loods 37 vestiging.

ARTIKEL 2: Overeenkomst

Een Overeenkomst bij Loods 37 wordt aangegaan voor de vorm en duur zoals aangegeven bij de inschrijving, bestaande uit een overeenkomst met een contractduur van minimaal 1 maand vanaf de Ingangsdatum welke in één keer vooruit kan worden betaald of, indien de specificaties en/of voorwaarden van de Overeenkomst dit toelaat, maandelijkse termijnen kan worden voldaan. Iedere overeenkomst met haar eigen specifieke condities en voorwaarden.

Met uitzondering van met een werkgever overeengekomen tarieven, zijn alle tarieven te vinden op www.Loods 37.nl of bij de balie van een Loods 37 vestiging op te vragen.

ARTIKEL 3: Betaling

Bij niet tijdige ontvangst door Loods 37 van verschuldigde bedragen, om welke reden dan ook, wordt het Lid geïnformeerd en gevraagd de betaling per ommegaande zelf te voldoen per bank of aan de balie.

Blijft het Lid in verzuim, dan is Loods 37 vanaf dat moment gerechtigd de totale vordering uit handen te gegeven ter incasso. In dat geval is het Lid gehouden om de volledige opeisbare vordering, alsmede toekomstige termijnen die verschuldigd (zouden) zijn voor de duur van de overeenkomst, inclusief alle buitengerechtelijke incassokosten ineens te voldoen.

ARTIKEL 4: Beëindigen en/of bevriezen lidmaatschap

Een Lid kan de overeenkomstmet inachtneming van een opzegtermijn van één (1) maand schriftelijk opzeggen. Afhankelijk van de specificaties en condities van de specifieke overeenkomst. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaald lidmaatschap.

Opzegging is alleen schriftelijk mogelijk, elke andere vorm van opzegging (b.v. intrekking van machtiging) is niet geldig. De machtiging stopt automatisch bij opzeggingen.

Indien Lid gaat verhuizen, buiten een straal van 20km vanaf de fysieke locatie van Loods 37 vestiging, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen, vanaf het moment van verhuizing, met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaald lidmaatschap.

Indien Lid, naar de beoordeling van Loods 37, aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, tijdelijk geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de Overeenkomst te bevriezen voor een bepaalde periode. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaald lidmaatschap.

Indien Lid, naar de beoordeling van Loods 37, aantoonbaar maakt dat, op basis van medische redenen, blijvend geen gebruik gemaakt kan worden van de Overeenkomst, krijgt het Lid de mogelijkheid om tussentijds de overeenkomst te beëindigen met inachtneming van een opzegtermijn van 30 dagen vanaf de kennisgeving. Er vindt geen restitutie plaats van reeds betaald lidmaatschap.

ARTIKEL 5: Risico's & schade

Activiteiten bij Loods 37 vinden allen plaats op eigen risico en kosten van enig ongeval of letsel worden geheel door de deelnemer zelf gedragen. Het Lid is er zich van bewust dat beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg)schade die ten gevolge van deelname aan Loods 37 activiteiten kan ontstaan voor eigen risico’s neemt. Tevens zal het Lid, Loods 37 vrijwaren voor aanspraken van derden. Loods 37 neemt verder geen enkele verantwoording voor verlies/diefstal van meegebrachte kleding, waarde zaken en geld.

ARTIKEL 6: Niet overdraagbaar

De Overeenkomst tussen Loods 37 en het Lid is niet overdraagbaar aan derden.

ARTIKEL 7: Ontbinden jaarcontract

Het jaarcontract kan niet tussentijds worden ontbonden. Uitzonderingen zijn hierop zijn te vinden in Artikel 4: Beëindigen en/of bevriezen lidmaatschap.

ARTIKEL 8: Identificatie middels Loods 37 pas

Het Lid is verplicht zichzelf met zijn of haar Loods 37 pas te kunnen identificeren bij entree van Loods 37 vestiging. Dit door middel van gebruik van de elektronische toegangspoort of op verzoek door de gastheer of gastvrouw.
Indien het Lid zichzelf niet kan identificeren, behoud de gastheer of gastvrouw zich het recht, het Lid de toegang te ontzeggen.

ARTIKEL 9: Gebruik van gegevens

De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van Loods 37 gebruikt. Deze gegevens worden nooit aan derden ter beschikking gesteld.

ARTIKEL 10: Wet koop op afstand

Bij inschrijving via de website www.loods37.nl of telefonisch heeft het Lid het recht om binnen 14 dagen na de dag van inschrijving zonder opgave van redenen af te zien van het lidmaatschap door dit mede te delen op de wijze zoals beschreven in de wet “Koop op afstand” Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’. Deze bedenktijd geldt niet voor de andere manieren van Inschrijving.

Indien het Lid binnen de bedenktijd van 14 dagen besluit af te zien van het lidmaatschap, en het lidmaatschap is niet gebruikt in die periode dan is deze herroeping kosteloos. Als het lidmaatschap wel gebruikt is in deze periode, dan kan Loods 37 naar ratio (vanaf de activering van het lidmaatschap tot de dag van de herroeping, inclusief het eventuele inschrijfgeld) kosten voor het lidmaatschap in rekening brengen.

ARTIKEL 11: Huisregels

Het Lid dient zich te allen tijde te houden aan de door Loods 37 opgestelde Huisregels. Deze zijn op te vragen aan de balie of te vinden op de website van Loods 37: www.loods-37.nl. Indien het Lid de huisregels grof en/of veelvuldig overtreed, behoud de gastheer of gastvrouw zich het recht, het Lid de toegang tijdelijk of definitief te ontzeggen. Indien definitief, vind er geen restitutie plaats van reeds betaald lidmaatschap.

ARTIKEL 12: Kennisneming algemene voorwaarden

Lid verklaart door het tekenen van de overeenkomst kennis te hebben genomen van inhoud, de strekking te begrijpen en te aanvaarden van de algemene voorwaarden.